Menu
Your Cart
SLEVA až 45 % na vybrané kusy šperků- nakupujte TEĎ

Reklamace

     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

* má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které 

kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

* se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

* zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

* je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

* zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

    V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, práva: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné nebo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, právo na odstoupení od kupní smlouvy.

    Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů.

    Kupující vadné zboží k reklamaci zašle přepravní službou na adresu Alvita jewellery s.r.o., Štěpánská 640/45, 110 00 Nové Město . Balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“, obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) a průvodní dopis obsahující podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). K reklamaci zboží může kupující použít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.alvitajewellery.com

    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát - oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   Email: 
adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz


 Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.